زاویه فعلی اسپرایت اینستنس که در حال رسم است 

شکل نوشتاری:

image_angle

 

مقدار بازگشتی: حقیقی

 

متغیر زاویه اسپرایت که بر حسب درجه است میتوان از ان برای برگرداندن و یا تنظیم زاویه استفاده کرد درجه زاویه راست 0 ، بالا 90 چپ 180 و پایین 270 است مقدار پیشفرض این متغیر در هنگام ایجاد شدن اینستنس برابر با 0 است به خاطر داشته باشید که برای استفاده از این متغیر خاصیت visible اینستنس باید فعال و ایونت draw تعریف نشده باشد یا در صورت استفاده از ایونت draw کد .draw_self. یا .draw_sprite_ext. استفاده شود 

مثال:

image_angle = point_direction(x, y, mouse_x, mouse_y); 

کد بالا زاویه اسپرایت اینستنس را برحسب نسبت موقعیت زاویه موس به اینستنس محاسبه میکند 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb