تابع date_current_datetime

این تابع تاریخ و ساعت پیش فرض را برمیگرداند.

date_current_datetime();

خروجی : عدد

این تابع تاریخ و ساعت پیش فرض را برمیگرداند.

مثال:

myhour = date_get_hour(date_current_datetime());
myday = date_get_day(date_current_datetime());

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368