بررسی میکند ایا مقدار داده شده مقدار واقعی (عددی) است یا خیر 

شکل نوشتاری:

is_real(n);

 

پارامتر ها :

n : متغیر مورد بررسی 

 

مقدار بازگشتی : بولین (boolean)

 

این تابع بررسی میکند که ایا متغیر وارد شده یک متغیر واقعی است(true) یا خیر (false) ، به یاد داشته باشید که این تابع یک مقدار واقعی بر نمیگرداند به عنوان مثال مقدار "fish" را برای متغیر ورودی در نظر بگیرید که تابع مقدار false را برمیگرداند اما برای مقدار 200 نتیجه برعکس است،با توجه به مقدار بازگشتی آن که درست و غلط است میتوانید دستورات بعدی را تعیین کنید

 

مثال:

if is_real(val)
    {
    score += val;
    }

مثال بالا بررسی میکند که اگر متغیر val یک متغیر واقعی (عددی) است آن را به متغیر score اضافه کند

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb