sin

 

sin(val);

 

این تابع مقدار سینوس زاویه ورودی را بر میگرداند.

 خروجی تابع عددی میباشد.

 توجه مقدار خروجی بر اساس رادیان است برای خروجی بر اساس درجه از تابع dsin استفاده نمایید

 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368