تابع current_time

این تابع میزان زمان سپری شده از زمان اجرای بازی بر حسب میلی ثانیه را برمیگرداند.

current_time;

خروجی: عدد

این تابع میزان زمان سپری شده از زمان اجرای بازی بر حسب میلی ثانیه را برمیگرداند. این تابع فقظ خواندنی است و شما نمیتوانید مقادیر آن را تغییر دهید.

if current_time > 600000
   {
   msg = show_question_async("Would you like to rate?");
   }


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368