برای دسترسی به خواص ابجکت ها گیم میکر استودیو توابعی را در اختیارتان قرار میدهد که میتوانید خواص کلی یک ابجکت را به دست اورید به این مسئله توجه داشته باشید منظور ما از ابجکت همان منابعی است که در بخش objects لیست منابع درختی گیم میکر وجود دارد بنابراین استفاده از این توابع بر روی اینستنس ها میتواند مقدار هایی را برگرداند که با مقادیر واقعی که اینستنس در اتاق نمایش میدهد متفاوت هستند زیر برای اینستنس ها این مقادیر به محض ایجاد شدن قابل تغییر هستند

لیست توابع بازگشت مقدار خواص عبارت اند از :

object_exists
object_index
object_get_depth
object_get_mask
object_get_name
object_get_parent
object_get_persistent
object_get_solid
object_get_sprite
object_get_visible
object_get_physics
object_is_ancestor

همچنین توابعی وجود دارند که به شما اجازه میدهند بعضی از خواص ابجکت ها را تغییر دهید باید به خاطر داشته باشید این تغییر بر روی اینستنس های موجود در اتاق اعمال نمی شوند بلکه بر روی اینستنس هایی که پس از تغییر ایجاد می شود اعمال می شود

توصیه می شود خواص ابجکت هایی که در داخل اتاق اینستنس دارند را تغییر ندهید

لیست توابع تنظیم مقدار جدید برای ابجکت عبارت اند از :

object_set_depth
object_set_mask
object_set_persistent
object_set_solid
object_set_sprite
object_set_visible

 در اخر میتوانید از توابعی برای تولید ایونت به وسیله کد برای یک اینستنس ها یا ابجکت خاص استفاده کنید این توابع بسیار مفید هستند به خصوص هنگامی که از وراثت ابجکت ها استفاده می کنید 

.تولید ایونت.نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb