توابع حقیقی

گیم میکر دارای توابع حقیقی بسیاری است در هنگام بررسی صحت موضوع خاصی دقت نمایید که عدد 2 و 2.0 به صورت حقیقی برابر به شمار می آیند ولی در زمان بررسی صحت تساوی این دو برابر نیستند و 2.0 نشانگر این موضوع است که 2.0 عملا بیشتر از 2 است.

به طور مثال

Num=1.0;

if Num == 1 {اجرای دستورات شما} 

 

کد فوق عملا میتواند صحیح باشد ولی ممکن است Num برابر مقدار 1.00001 بوده و دستورات شما اجرا نگردد اشکال زدایی چنین مواردی میتواند بسیار طاقت فرسا باشد بدین منظور بهتر از از نمونه کد زیر بجای کد فوق استفاده گردد.

 

if floor(Num) == 1   {اجرای دستورات شما}

توابع رندوم

تمامی توابع زیر در مورد انتخاب رندوم داده های ورودی میباشد.

   choose  

  random  

  random_range  

  irandom  

irandom_range  

  random_set_seed  

  random_get_seed  

  random_use_old_version  

  randomize  

 

 توابع مثلثاتی

 

arccos

arcsin

arctan

arctan2

sin

tan

cos

darccos

darcsin

darctan

darctan2

dsin

dtan

dcos

degtorad

radtodeg

lengthdir_x

lengthdir_y

 

توابع گرد کردن (رند کردن)

 

round

floor

frac

abs

sign

ceil

max

mean

median

min

lerp

clamp

 

سایر توابع

 

exp

ln

power

sqr

sqrt

log2

log10

logn

.int64.

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368