Strings

در بازی نیازمند استفاده از توابع رشته ای خواهید بود برای نوشتن یک متن در چندین خط میتوانید یکی از روشهای زیر را استفاده کنید

str = "Hello#World";

// or

str = "Hello
World";

 

توابع رشته ای موجود در گیم میکر عبارت اند از

 

.ansi_char.

chr

ord

real

is_string

string

string_byte_at

string_byte_length

string_set_byte_at

string_char_at

string_ord_at

string_copy

string_count

string_delete

string_digits

string_format

string_insert

string_length

string_letters

string_lettersdigits

string_lower

string_pos

string_repeat

string_replace

string_replace_all

string_upper

string_height

string_height_ext

string_width

string_width_ext

 

توابع زیر فقط در ویندوز کاربرد دارند

 

clipboard_has_text

clipboard_get_text

clipboard_set_text

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368