آرک کسینوس

arccos(x)

این تابع عکس تابع کسینوس عمل میکند بدین صورت

cos(val)=x
arccos(x)=val

 

توجه : ورودی این تابع عددی بین منفی یک و یک بوده و اعداد خارج از این بازه باعث بروز خطا خواهد گردید

 

خروجی تابع عددی میباشد

 

توجه مقدار خروجی بر اساس رادیان است برای خروجی بر اساس درجه از تابع darccos استفاده نمایید

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368