darctan2

 

darctan2(y, x);

 

این تابع عکس تانژانت x / y را برمیگرداند این تابع عک تابع darctan  تمامی زوایا را ساپورت میکند.

  خروجی تابع عددی میباشد.

توجه : مقدار خروجی بر اساس درجه است برای خروجی بر اساس رادیان از تابع arctan2  استفاده نمایید

 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368