تابع date_inc_year

با استفاده از این تابع میتوانید مقادیر دلخواه خود را به بخش سال ورودی تاریخ مربوطه اضافه و خروجی تاریخ و زمان جدید به دست آورید.

date_inc_year(date, amount);
ورودی توضیحات
date تاریخ و زمان
amount مقادیر ورودی جهت افزایش

خروجی : عددی

با استفاده از این تابع میتوانید مقادیر دلخواه خود را به بخش سال ورودی تاریخ مربوطه اضافه و خروجی تاریخ و زمان جدید به دست آورید.

مثال:

mynewdatetime = date_inc_year(date_current_datetime(), 1000);


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368