dsin

 

dsin(val);

 

این تابع مقدار سینوس زاویه ورودی را بر میگرداند.

 

 توجه مقدار خروجی بر اساس درجه است برای خروجی بر اساس رادیان از تابع sin استفاده نمایید



نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید




نویسنده: tfh1368