توابع تاریخ و زمان

گیم میکر تعداد زیادی توابع مربوطه به تاریخ و زمان دارد گیم میکر به صورت پیش فرض از تاریخ سیستم استفاده میکند برای تغییر این پیش فرض میتوانید از دو تابع زیر استفاده کنید.

date_set_timezone
date_get_timezone

متغییرهای زمان

 

current_time
current_second
current_minute
current_hour
current_day
current_weekday
current_month
current_year

توابع تاریخ و زمان

date_create_datetime
date_current_datetime
date_compare_date
date_compare_datetime
date_compare_time
date_valid_datetime
date_date_of
date_time_of
date_is_today
date_leap_year
date_date_string
date_datetime_string
date_time_string
date_second_span
date_minute_span
date_hour_span
date_day_span
date_week_span
date_month_span
date_year_span
date_days_in_month
date_days_in_year
date_get_second
date_get_minute
date_get_hour
date_get_day
date_get_weekday
date_get_week
date_get_month
date_get_year
date_get_second_of_year
date_get_minute_of_year
date_get_hour_of_year
date_get_day_of_year
date_inc_second
date_inc_minute
date_inc_hour
date_inc_day
date_inc_week
date_inc_month
date_inc_year

متغییرهای حساس

get_timer
delta_time

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368