توابع ریاضی

 

گیم میکر دارای توابع ریاضی بسیاری است این توابع به دو دسته زیر تقسیم میگردد

 

توابع صحیح

توابع بردارینسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368