arctan2

 

arctan2(y, x);

 

این تابع عکس تانژانت x / y را برمیگرداند این تابع عک تابع arctan تمامی زوایا را ساپورت میکند.

خروجی تابع عددی میباشد.

توجه مقدار خروجی بر اساس رادیان است برای خروجی بر اساس درجه از تابع darctan2 استفاده نماییدنسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368