تابع date_time_of

این تابع مقادری مربوط به زمان ورودی تاریخ و زمان را برمیگرداند

date_time_of(date);
مقدار ورودی توضیحات
date ورودی تاریخ و زمان

خروجی : عددی

این تابع مقادری مربوط به زمان ورودی تاریخ و زمان را برمیگرداند، دقت نمایید که این تابع روند تغییر ساعت تابستانه (جلو و عقب کشیده شدن ساعت) را در نظر نمیگیرد.

مثال:

time = date_time_of(date_current_datetime());

 



نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید






نویسنده: tfh1368